WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
KONFERENCJA. 30 MARCA 2017      XI EDYCJA
GAZ DLA POLSKI 2017
 
Hotel Westin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 21)

PRELEGENCI
:

dr Piotr Naimski - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
doktor nauk przyrodniczych; Sekretarz Stanu w KPRM i Pełnomocnik Rządu ds. Infrastruktury Energetycznej sprawujący nadzór właścicielski nad OGP Gaz-System S.A., PSE S.A. oraz PERN "Przyjaźń" S.A. Poseł na Sejm RP (od 2011), Wiceminister Gospodarki odpowiedzialny za sektor gazowniczy (2005-2007), doradca Szefa BBN i członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego przy Prezydencie RP (2008-2010), doradca Prezesa Rady Ministrów ds. bezpieczeństwa energetycznego (1997-2001), Szef Urzędu Ochrony Państwa (1991-1992).

Piotr Sprzączak - Naczelnik Wydziału Infrastruktury, Ministerstwo Energii
Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2011 roku, pracując w Departamencie Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki, a następnie Ministerstwie Energii. Obszarem jego aktywności zawodowej są przede wszystkim kwestie związane z bezpieczeństwem dostaw gazu ziemnego do Polski. W ramach swoich obowiązków zajmuje się m.in. negocjacjami aktów prawnych UE w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, przygotowania projektów aktów prawnych w tym zakresie oraz koordynuje działania wynikające z członkostwa Polski w UE, międzynarodowych organizacjach i porozumieniach energetycznych. Jest członkiem Rady Nadzorczej PGNiG S.A.


Paweł Jakubowski - Dyrektor Pionu Rozwoju, GAZ-SYSTEM S.A.

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej. Związany z branżą gazową i energetyczną od 2008. Wcześniej pracował w Biurze Badań i Rozwoju w PGNiG S.A. Zatrudniony w GAZ-SYSTEM S.A. od 2009 roku - był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i realizację projektu dot. budowy podziemnych magazynów gazu w Polsce.
Obecnie, jako Dyrektor Pionu Rozwoju, jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację wieloletnich programów inwestycyjnych dla systemu przesyłu gazu w Polsce, a także za projekty zapewniające bezpieczeństwo energetyczne Polski, tj. połączenia z krajami sąsiednimi : Danią, Litwą, Ukrainą, Słowacją i Czechami, rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu oraz podziemne magazynowanie gazu.

 
Jarosław Ziębiec, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku Regulowanego, Towarowa Giełda Energii S.A.

mec. Tomasz Chmal - Partner w kancelarii prawnej White&Case, ekspert Narodowego Centrum Studiów Strategicznych

Adwokat specjalizujący się w doradztwie prawnym dla sektora paliwowego, gazowniczego i energetycznego. Doradzał inwestorom branżowym i finansowym w procesach przejęcia, zbycia i restrukturyzacji aktywów energetycznych. Reprezentował podmioty z branży paliwowej, gazowniczej oraz energetyki odnawialnej w wielu postępowaniach przed organami regulacyjnymi. Doradzał w zakresie umów na rynku energetycznym i górniczym oraz postępowaniach spornych w sektorze energetycznym. Związany z White&Case od kilkunastu lat. Od kilku lat także ekspert Narodowego Centrum Studiów Strategicznych.

dr inż. Andrzej Sikora - Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie obronił również pracę doktorską (2011) na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. W l. 2002-2005 związany z GK PKN Orlen S.A. (był m.in. dyrektorem Biura Integracji z Holdingiem Unipetrol oraz Dyrektorem ds. optymalizacji aktywów produkcyjnych), nastąpnie związany z AKJ Capital S.A. (zaangażowany m.in. w projekty w sektorze oil&gas w Europie, Rosji, Kazachstanie i Afryce). Od 2007 roku założyciel i Prezes Zarządu Instytutu Studiów Energetycznych Sp. z o.o. - firmy doradczej i analitycznej działającej na rynku gazowniczym i paliwowym.

Jacek Sozański - Prezes Zarządu, Onico Energia Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył również studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej SGH (Ekonomia) oraz Podyplomowe Studia Inżynieria Finansowa w Zarządzaniu Ryzykiem na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2009 r. w PGNiG S.A. oraz RWE Supply and Trading GmbH (Innogy). Obecnie Prezes Zarządu firmy Onico Energia Sp. z o.o. S.K.A. W trakcie swojej kariery zajmował się głównie zarządzaniem portfelem gazu ziemnego oraz spekulacyjnym handlem gazem ziemnym w Europie Środkowo-Wschodniej.

dr inż. Paweł Słomiński - Członek Zarządu Efengaz Sp. z o.o. (d. Enigaz Sp. z o.o.)

Wieloletni pracownik GK PGNiG S.A., posiadający doświadczenie w zarządzaniu takimi obszarami, jak bilansowanie gazu, sprzedaż gazu, sprzedaż usług dystrybucyjnych, układy pomiarowe, odczyty, taryfy, rozwój oraz inwestycje w sektorze gazownictwa. Twórca algorytmów bilansowania handlowego oraz współtwórca procedury zmiany sprzedawcy w Polskiej Spółce Gazownictwa. Posiada tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie : elektronika, w specjalności : systemy pomiarowo-diagnostyczne (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej).

Maciej Markowski - Członek Zarządu Efengaz Sp. z o.o. (d. Enigaz Sp. z o.o.)

Executive MBA, ekspert na rynku gazu i energii, z doświadczeniem zdobywanym zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych koncernach energetycznych oraz mniejszych spółkach energetycznych z polskim kapitałem. Wcześniej konsultant międzynarodowych firm doradczych. Aktywnie uczestniczący w pracach i procesach konsultacyjnych zmierzających do liberalizacji polskiego rynku gazu. Absolwent programu Canadian Executive MBA (Szkoła  Główna Handlowa oraz University of Quebec w Montrealu).

mec. Adam Wawrzynowicz - Partner Zarządzający, kancelaria prawna Wawrzynowicz&Wspólnicy

Radca prawny i Partner Zarządzający w kancelarii prawnej Wawrzynowicz&Wspólnicy. Świadczy pomoc prawną przedsiebiorstwom gazowniczym, energetycznym i ciepłowniczym.Uczestniczył m.in. w pracach związanych z wyznaczeniem PGNiG S.A. na Operatora Systemu Magazynowania oraz pracach związanych z dostosowaniem modelu funkcjonowania OSM do wymagań III pakietu energetycznego. Nadzorował i uczestniczył w pracach związanych z przygotowaniem dokumentów regulujących działalność w segmencie magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego - Regulaminu Świadczenie Usług Magazynowania oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Reprezentował kluczowe spółki z GK PGNiG S.A. w postępowaniach o  udzielenie koncesji, postępowaniach taryfowych oraz postępowaniach o wyznaczenie operatorami systemów gazowych.


mec. Kamil Iwicki - Partner, kancelaria prawna Wawrzynowicz&Wspólnicy

Radca prawny. W l. 2006-2007 w Departamencie Zarządzania Kryzysowego MSWiA, następnie w l. 2007-2012 w Departamencie Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki, gdzie przygotowywał projekty kolejnych  nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne oraz ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych oraz gazu ziemnego. Jest współautorem licznych rozporządzeń dot. funkcjonowania rynku gazu, a także tzw. Trójpaku Energetycznego. Przygotowywał liczne decyzje administracyjne dot. m.in. zwolnienia z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Jako przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki brał udział w pracach Komisji ds. gazu ziemnego przy Komisji Europejskiej, przygotowywał projekt "Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku" , był również członkiem międzyministerialnego zespołu ds. liberalizacji rynku gazu. Autor licznych publikacji o tematyce prawno-energetycznej.

mec. Andrzej Nentwig - Counsel, Kierownik Zespołu Energy&Utilities, kancelaria prawna Bird&Bird

Adwokat, Współkieruje Zespołem Energy&Utilities w kancelarii prawnej Bird&Bird.  Od 10 lat doradza największym polskim i międzynarodowym firmom z sektora elektroenergetycznego, gazowniczego, ciepłowniczego oraz paliwowego (w tym największej w Polsce spółce gazowniczej, wiodącym wytwórcom i dystrybutorom energii oraz spółkom obrotu energią). Posiada bogate doświadczenie regulacyjne (w tym zakresie postępowań taryfowych, koncesyjnych oraz reprezentowania przedsiębiorstw energetycznych i gazowniczych w postępowaniach przed Prezesem URE) oraz transakcyjne (M&A; joint venture; due dilligence). Posiada znaczące doświadczenie w sektorze gazowym, gdzie przez lata doradzał największej spółce gazowniczej, a następnie międzynarodowym koncernom naftowym (w tym tzw. supermajors) prowadzącym w Polsce prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie gazu ziemnego i ropy naftowej. Przez 4 lata kierował departamentem prawnym koncernu BNK Petroleum w Polsce i Europie. Był również członkiem Komisji Prawnej Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego. Wcześniej od 2006 roku był prawnikiem departamentów energetycznych czołowych polskich i międzynarodowych kancelarii prawnych.


mec. Andrzej Walkiewicz - Senior Associate, Zespół Energy&Utilities, kancelaria prawna Bird&Bird

Radca prawny i Senior Associate w Zespole Energy&Utilities w kancelarii prawnej Bird&Bird. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Regulacji Energetyki, gdzie przez 8 lat pracował, jako radca prawny w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów. Prowadził liczne sprawy z zakresu m.in. koncesjonowania,taryf, przyłączania źródeł wytwarzania, stosowania zasady TPA, IRiESP oraz IRiESD i innych kwestii na gruncie Ustawy Prawo Energetyczne i rozporządzeń wykonawczych.


 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.