WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
KONFERENCJA. 29 LISTOPADA 2017  X EDYCJA KONFERENCJI
ZMIANY W ENERGETYCE 2017
WYZWANIA REGULACYJNO-PRAWNE SEKTORA ENERGETYCZNEGO.
Hotel Westin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 21)

PRELEGENCI : 

mec. Piotr Ciołkowski - Partner w Departamencie Energetyki i Projektów, kancelaria prawna CMS

Radca prawy i partner w Departamencie Energetyki i projektów w warszawskim biurze CMS, gdzie koordynuje prace Zespołu Regulacyjnego. Doradza w kwestiach regulacyjnych oraz związanych z obrotem paliwami i energią. Przygotował i negocjował umowy sprzedaży energii elektrycznej i paliw. Doradzał spółkom zajmującym się obrotem energią elektryczną w zakresie umów sprzedaży opartych na standardzie EFET, a także wytwórcom energii elektrycznej w związku z zastąpieniem KDT umowami sprzedaży energii elektrycznej. Doradzał także w związku z  handlem uprawnieniami do emisji CO2. Reprezentuje polskich i zagranicznych przedsiębiorców działających w sektorze energetycznym. Jego doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo prawne w związku z wydzieleniem spółek zajmujących się przesyłem i obrotem energią elektryczną. Uczestniczył w transakcjach nabywania przedsiębiorstw w sektorze energetycznym, w tym m.in. przejęciu ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej, sieci stacji paliw oraz nabywaniu farm wiatrowych. Brał także udział w projektach prywatyzacyjnych polskich elektrociepłowni. Jego doświadczenie obejmuje również zagadnienia związane z postępowaniami spornymi.

mec. Igor Muszyński - Partner, kancelaria prawna Radzikowski Szubielska i Wspólnicy

Radca prawny. W kancelarii od 2005 roku (wcześniej pod nazwą Chadbourne&Parke), wcześniej związany był m.in. z kancelarią prawną White&Case (1998-2005), gdzie kierował jej praktyką energetyczną. Posiada bogate doświadczenie we wszystkich podsektorach energetyki. Był członkiem zespołu Ministra Gospodarki, który opracował w l. 1993-1997 projekt Prawa Energetycznego. Z sukcesami reprezentował szereg przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii i gazu w sprawach prowadzonych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem UOKiK, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Najwyższym. Był pełnomocnikiem w szeregu procesów sądowych  i mediacjach dot. sektora energetycznego. Doradzał w szeregu transakcji dot. finansowania budowy elektrowni, zarówno konwencjonalnych, jak i odnawialnych źródeł energii, w szczególności elektrowni wiatrowych. Doradzał w transakcjach nabywania szeregu elektrowni, elektrociepłowni, odnawialnych źródeł energii, kopalni węgla, przedsiębiorstw dystrybucji energii elektrycznej i ciepła. Doradzał w procesie przygotowania i budowy elektrowni wiatrowych o łącznej mocy przekraczających 40 000 MW. Reprezentował szereg polskich elektrowni, elektrociepłowni i kopalń węgla kamiennego i odbiorców w negocjacjach umów sprzedaży energii elektrycznej, ciepła, węgla i gazu ziemnego, umów przesyłowych, dystrybucyjnych i przyłączeniowych. Reprezentował klientów z branży energetycznej przed Komisją Europejską w sprawach z zakresu niedozwolonej pomocy publicznej.

mec. Grzegorz Filipowicz - Senior Associate, Praktyka Infrastruktury i Energetyki, kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka

Specjalista w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska i regulacji procesów inwestycyjnych. Koncentruje się w szczególności na zagadnieniach regulacyjnych rynku energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, a także systemu wsparcia energetyki odnawialnej. Ponadto posiada doświadczenie w obsłudze projektów z perspektywy regulacji energetycznych procesu budowlanego i procedurach oddziaływania inwestycji na środowisko.

mec. Daniel Chojnacki - Counsel, Praktyka Infrastruktury i Energetyki, kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka

Radca prawny. Ekspert z zakresu polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska. Jest doradcą w kwestiach prawno-środowiskowych przy wielu projektach infrastrukturalnych, transakcjach M&A oraz postępowaniach due dillingence. Ma bogate doświadczenie w zakresie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, prawno-środowiskowych wymaganiach eksploatacji instalacji oraz w reprezentowaniu klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi. Pracuje dla klientów z różnych sektorów włączając przemysł energetyczny, chemiczny, hutniczy i gospodarki odpadami. Rekomendowany przez Chambers Europe w obszarze Ochrona Środowiska.

mec. Maciej Białek - Associate, Praktyka Infrastruktury i Energetyki, kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka

Radca prawny. Pracuje w zespole prawa ochrony środowiska. Zakres jego doświadczeń obejmuje pomoc prawną dot. ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, badania prawne spółek pod kątem spełnienia wymogów prawno-środowiskowych, jak również doradztwo legislacyjne. Pracuje dla klientów z sektora gospodarki odpadami, przemysłu metalurgicznego oraz energetycznego.

mec. Andrzej Nentwig - Counsel, Kierownik Zespołu Energy&Utilities, kancelaria prawna Bird&Bird

Adwokat, Współkieruje Zespołem Energy&Utilities w kancelarii prawnej Bird&Bird.  Od 10 lat doradza największym polskim i międzynarodowym firmom z sektora elektroenergetycznego, gazowniczego, ciepłowniczego oraz paliwowego (w tym największej w Polsce spółce gazowniczej, wiodącym wytwórcom i dystrybutorom energii oraz spółkom obrotu energią). Posiada bogate doświadczenie regulacyjne (w tym zakresie postępowań taryfowych, koncesyjnych oraz reprezentowania przedsiębiorstw energetycznych i gazowniczych w postępowaniach przed Prezesem URE) oraz transakcyjne (M&A; joint venture; due dilligence). Posiada znaczące doświadczenie w sektorze gazowym, gdzie przez lata doradzał największej spółce gazowniczej, a następnie międzynarodowym koncernom naftowym (w tym tzw. supermajors) prowadzącym w Polsce prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie gazu ziemnego i ropy naftowej. Przez 4 lata kierował departamentem prawnym koncernu BNK Petroleum w Polsce i Europie. Był również członkiem Komisji Prawnej Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego. Wcześniej od 2006 roku był prawnikiem departamentów energetycznych czołowych polskich i międzynarodowych kancelarii prawnych.


mec. Andrzej Walkiewicz - Senior Associate, Zespół Energy&Utilities, kancelaria prawna Bird&Bird

Radca prawny i Senior Associate w Zespole Energy&Utilities w kancelarii prawnej Bird&Bird. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Regulacji Energetyki, gdzie przez 8 lat pracował, jako radca prawny w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów. Prowadził liczne sprawy z zakresu m.in. koncesjonowania,taryf, przyłączania źródeł wytwarzania, stosowania zasady TPA, IRiESP oraz IRiESD i innych kwestii na gruncie Ustawy Prawo Energetyczne i rozporządzeń wykonawczych.

mec. Tomasz Brzeziński - Wspólnik, kancelaria prawna Wawrzynowicz&Wspólnicy

Radca prawny i wspólnik w kancelarii prawnej Wawrzynowicz&Wspólnicy

mec. Piotr Kocoł - Adwokat, Departament Energetyki i Projektów, kancelaria prawna CMS

Adwokat w Departamencie Energetyki i Projektów w warszawskim biurze kancelarii prawnej CMS. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska. Doradza klientom z różnych sektorów przemysłu oraz energetyki.  W swojej praktyce doradza w postępowanich administracyjnych i sądowo-administracyjnych dot. m.in. szkód  w środowisku, ocen oddziaływania na środowisko, gospodarki wodno-ściekowej oraz pozwoleń na korzystanie ze środowiska (m.in. pozwoleń zintegrowanych oraz uprawnień do emisji dwutlenku węgla). Jego doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo prawne dla jednej z największych elektrowni konwencjonalnych w związku z wyciekiem mazutu do Wisły, zagranicznemu inwestorowi w związku z nielegalnym wysypiskiem śmieci odkrytym na nieruchomości nabytej na potrzeby budowy zakładu produkcyjnego, Ministerstu Środowiska w przedmiocie międzynarodowej konwencji Minamanta w sprawie rtęci, a także jednej z największych polskich grup energetycznych w postępowaniu dot.  nałożenia wysokiej kary pieniężnej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód.

mec. Piotr Prawda, Departament Energetyki i Projektów, kancelaria prawna CMS

Prawnik w Departamencie Energetyki i Projektów w warszawskim biurze kancelarii prawnej CMS. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie przygotowania i negocjacji umów o wykonanie projektów inwestycyjnych , w tym w ramach zamówień publicznych oraz w kwestiach realizacji inwestycji liniowych. Jego doświadczenie obejmuje udział w przygotowaniu i negocjacji szeregu umów o budowę nowych mocy wytwórczych, a także w negocjacjach umów o wykonanie projektów modernizacyjnych w istniejących jednostkach wytwórczych. Brał również udział w przygotowaniu i realizacji inwestycji liniowych w sektorze elektroenergetycznym. Doradza również klientom w sprawach związanych z zakupem i sprzedażą energii, a także w sprawach związanych z przyłączaniem nowych źródeł do sieci. Przygotował i opiniował dokumentację w przetargach publicznych oraz reprezentował klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

mec. Ada Szon, Departament Energetyki i Projektów, kancelaria prawna CMS

Prawnik w Departamencie Energetyki i Projektów warszawskiej kancelarii prawnej CMS. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora energetycznego w szeroko rozumianych kwestiach regulacyjnych, w tym w szczególności zagadnieniach związanych z koncesjonowaniem oraz taryfikowaniem działalności gospodarczej. Ada wspierała zespół regulacyjny podczas postępowań toczących się pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora energetycznego a Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki zarówno na etapie postępowania administracyjnego, jak również na etapie kwestionowania przez przedsiębiorców rozstrzygnięć przed sądami powszechnymi przede wszystkim w zakresie dotyczącym odmowy zatwierdzenia zmiany taryfy czy wymierzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary pieniężnej. Posiada także doświadczenie w prawie ochrony środowiska przede wszystkim w zakresie zagadnień dotyczących emisji przemysłowych, handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, a także gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej. Brała udział w audytach prawnych (due dilligence) obejmujących m.in. sieci zakładów przetwarzania odpadów, jak również była zaangażowana w doradztwo w postępowaniach administracyjnych dotyczących decyzji środowiskowych i pozwoleń na budowę.

mec. Jakub Sasin, Departament Energetyki i Projektów, kancelaria prawna CMS

Prawnik w Departamencie Energetyki i Projektów w warszawskim biurze kancelarii prawnej CMS. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi projektów z obszaru energetyki odnawialnej. Uczestniczył w wielu badaniach prawnych (due dilligence) spółek rozwijających projekty instalacji odnawialnych źródeł energii na różnym etapie zaawansowania, a także wspierał klientów na etapie rozwoju projektów farm wiatrowych. Doradzał przy planowaniu i rozwijaniu projektów z zakresu energetyki konwencjonalnej. Posiada doświadczenie w zagadnieniach regulacyjnych, uczestniczył w postępowaniach toczących się pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a Prezesem URE, m.in. w zakresie postępowań spornych dot. świadectw pochodzenia z kogeneracji.
WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.