WSTĘP PROGRAM
 
  KONFERENCJA. 8 PAŹDZIERNIKA 2009
NOWE PRAWO TE:EKOMUNIKACYJNE
Nowelizacja Ustawy Prawo Energetyczne.
  Hotel Mercure F. Chopin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 22), sala Venus
 
10.00- 10.10 - Otwarcie konferencji.
 
10.10- 10.30 - "Wzmocnienie pozycji i nowe uprawnienia Prezesa UKE"
 
    * Nowe zasady powołania/odwołania i kadencyjność Prezesa UKE;
    * Regulowanie rynków właściwych;
    * Nowe uprawnienia UKE w zakresie kalkulacji kosztów usług telekomunikacyjnych (weryfikacja opłat uwzględniających uzasadnione koszty; weryfikacja i ustalenie opłat uwzględniających ponoszone koszty);
    * Obowiązek prowadzenia bazy numerów przeniesionych;
    * Rozszerzony katalog kar pieniężnych nakładanych na operatorów przez Prezesa UKE.
    * (mec. Wacław Knopkiewicz, kancelaria prawna Grynhoff, Woźny, Maliński Sp.k.)
 
10.30- 11.30 - "Nowe zasady zawarcia, zmiany i rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych"
 
    * Zawartość umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych;
    * Forma zawarcia umowy i skutki jej niedopełnienia;
    * Zmiana umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
    * Co stanowi, a co nie zmianę warunków umowy;
    * Regulamin dla użytkowników usług przedpłaconych (elementy konieczne);
    * Obowiązek doręczania regulaminu klientom usług pre-paid i skutki niedoręczenia;
    * Nowe obowiązki informacyjne operatora w związku ze zmianą warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych;
    * Skutki przedterminowego rozwiązania umowy (zakres roszczenia wobec abonenta; proporcjonalność wysokości kary)
    * (mec. Wacław Knopkiewicz, kancelaria prawna Grynhoff, Woźny, Maliński Sp.k.)
 
11.30- 11.45 - przerwa
 
11.45- 12.30 - "Nowe regulacje w zakresie przenoszalności numerów"
 
    * Prawo Telekomunikacyjne i nowe rozporządzenia dot. przenoszalności numerów;
    * Procedura i terminy przeniesienia numeru;
    * Żądanie przeniesienia numeru a umowa abonencka. Konsekwencje prawne;
    * Konsekwencje prawne odmowy lub opóźnienia przeniesienia numeru przez operatora;
    * Przenoszalność numerów pre-paid.
    * (mec. Iwo Gabrysiak, kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds)
 
12.30 - 13.15 - "Główne założenia nie-unijnego projektu nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne"
 
    * Stan zaawansowania prac nad "nieunijną" nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne;
    * Zmiana definicji abonenta (konsekwencja wyroku ETS z 22.01.2009);
    * Nowe regulacje w zakresie usług o podwyższonej opłacie;
    * Separacja funkcjonalna- przesłanki zastosowania, procedura, decyzja;
    * Rozwiązania antyspamowe;
    * Zmiany w zakresie odpowiedzialności operatora i dostawcy usług;
    * Odpowiedzialność za usługi zrealizowane w wyniku naruszenia integralności sieci telekomunikacyjnej; Nowe kompetencje kontrolne Prezesa UKE;
    * Ocena skutków nowelizacji dla działalności operatorów.
    * (mec. Wacław Knopkiewicz, kancelaria prawna Grynhoff, Woźny, Maliński Sp.k.)
 
13.15- 14.15 - przerwa na lunch
 
14.15- 15.00 - "Uprawnienia abonenta i postępowanie reklamacyjne w praktyce operatorów telekomunikacyjnych"
 
    * (mec. Maria Wołowska, Pion Prawny, Telekomunikacja Polska S.A.)
 
15.00- 15.45 - "Ochrona danych osobowych abonentów w praktyce działalności operatorów telekomunikacyjnych"
 
    * (zaproszony: mec. Arwid Mednis, kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds)
 
15.45- 16.30 - "Uwarunkowania prawne inwestycji w rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej"
 
    * Procedura inwestycji;
    * Bariery prawne na gruncie ustawy Prawo Budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i innych przepisów;
    * Ułatwienia inwestycyjne zawarte w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji.
    * (mec. Jacek Wilczewski, kancelaria prawna Grynhoff, Woźny, Maliński Sp.k.)
 
16.30- 17.00 - "Nowe obowiązki operatorów w zakresie retencji danych, obronności i bezpieczeństwa"
 
    * Obowiązek retencji danych (zakres podmiotowy i przedmiotowy);
    * Ochrona i zakres danych podlegających retencji (jakie dane powinny być chronione; przed jakimi zagrożeniami; w jaki sposób; na jakich operatorach spoczywa obowiązek; termin wdrożenia obowiązku);
    * Obowiązki sprawozdawcze operatorów w związku z retencją danych;
    * Baza danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej na potrzeby obronności i obowiązki operatorów związane z funkcjonowaniem tej bazy;
    * Kto ponosi koszty związane z realizacją obowiązku retencji;
    * Plany działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń.
    * ( mec. Jacek Wilczewski, kancelaria prawna Grynhoff, Woźny, Maliński Sp.k.)
 
17.00 - podsumowanie i zakończenie szkolenia.
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI

 
WSTĘP PROGRAM  
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.